ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van Elga-Energy BV
BE0753.900.826  Sint-Laurentiusstraat 67 8210 Zedelgem, België

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten respectievelijk het leveren van zaken.
 2. Opdrachtnemer: Elga-Energy BV

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming , de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
 3. De opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om de door hem opgedragen diensten naar de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
 4. Deze inspanningsverplichting houdt geen garantie in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

Artikel 4: Annulering

In het geval dat de opdrachtgever een overeenkomst annuleert verplicht hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade te vergoeden aan de opdrachtnemer. Onder deze schade worden begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder onder andere die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten. Deze schade wordt minimum op 35% van de offertesom bepaalt.

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgeven prijs.

Artikel 6: Honorarium- of prijswijzigingen

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op onder andere energie of een aanzienlijke wijziging in de valuta verhoudingen of in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te verhogen respectievelijk gehouden het honorarium of de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling van de opdrachtnemer vereist is.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever een betaling van een voorschot voor de door opdrachtnemer uit te voeren opdracht(en) te vragen binnen een door de opdrachtnemer vastgestelde betalingstermijn.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum nalatigheidsintrest van 10% op jaarbasis verschuldigd. De opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van deze maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 5. Onverminderd de in het vorige lid vermelde intresten, is de opdrachtnemer bij niet tijdige betaling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding wegens onder andere stoornis in zijn financieel beheer gelijk aan 10% met een minimum van € 250,00 van het onbetaald gebleven bedrag, zulks eveneens zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, kunnen opdrachten en/of leveringen volgend op deze van de niet-betaalde factuur, ongeacht enige contractuele verbintenis, zonder voorafgaande verwittiging geannuleerd worden door de opdrachtnemer en dit zonder enige mogelijkheid tot schadeloosstelling van de opdrachtgever.

Artikel 8: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 9: Auteursrechten etc.

 1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het verveelvoudigen of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn nakomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op de auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De opdrachtgever verkrijgt na de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer het niet- exclusieve recht tot gebruik van de door de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet1912. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 10: Overmacht

 1. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opgezet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer tot te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 12: Verlengingen

Elk op de factuur vermeld artikel of dienst met een start- en/of einddatum of periodebepaling wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn als waar zij oorspronkelijk gefactureerd werd, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste drie (3) maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke factuurlijn niet te verlengen.

Artikel 13: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de rechter die territoriaal bevoegd is voor de zetel van de opdrachtnemer.

Artikel 14: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt beheerst door het Belgisch recht.